Bepalingen standaardprogramma tweedaagse nationale wedstrijden

Algemeen

 1. Het standaardprogramma wordt gebruik door de volgende wedstrijden: Hollandia, Westelijke Regatta, Damen Regatta, ARB, ZRB, en NSRF Slotwedstrijden. De wedstrijden die tegelijk een NK organiseren volgen een afwijkend programma, waarbij de bepalingen van het standaard programma van kracht blijven, tenzij anders vermeld. Voor de NK-velden gelden andere bepalingen die zijn opgenomen in het NK-reglement. Het NK-reglement is te vinden op knrb.nl.
 2. Ter indicatie is het ochtendblok opgedeeld in 8 blokken (1 t/m 8) die (zeer ruwweg) ongeveer 40 minuten duren en is het middagblok opgedeeld in 8 blokken (11 t/m 18) die elk 30 tot 40 minuten duren. Voorwedstrijden worden geroeid in het ochtendblok en finales in het middagblok. Velden met voorwedstrijden in blok x roeien hun finale in blok x+10. Er wordt naar gestreefd het middagblok om circa 14:00 te laten beginnen. Het definitieve tijdschema wordt vastgesteld na sluiting van de inschrijving en gepubliceerd door de desbetreffende organisatie. Elke wedstrijdorganisatie behoudt de mogelijkheid om racetijden te aan te passen.

Toevoegen/vervallen van velden

 1. Elke wedstrijdorganisatie kan zelf velden aan dit programma toevoegen, deze staan bij de desbetreffende wedstrijd vermeld.
 2. Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen worden in 2019 niet gehonoreerd.
 3. Velden met minder dan 4 inschrijvingen worden niet verroeid of worden samengevoegd met een ander veld.

Inschrijven/bijschrijven

 1. De wedstrijdorganisaties hebben afgesproken om dezelfde regels voor bijschrijvingen te hanteren:
  • Inschrijven is mogelijk tot aan de sluiting inschrijving (zie bepalingen van de desbetreffende wedstrijd voor exacte tijdstip). Alle inschrijvingen worden in principe geaccepteerd.
  • Bijschrijven na sluiting van de inschrijving maar voor de loting is mogelijk, mits dit niet leidt tot verandering in het aantal voorwedstrijden. (Oftewel: het programma blijft ongewijzigd).

Na de loting is in principe geen bijschrijving meer mogelijk. Alleen als de betreffende ploeg zelf toestemming regelt bij alle overige deelnemende ploegen en als het aantal voorwedstrijden ongewijzigd blijft (geen verandering van het programma) kan bijgeschreven worden. Dit alles moet wel ruim voor aanvang van de eerste race van het veld geregeld zijn.

Toelichting voor seniorenvelden

 1. Finale-indeling conform artikel 32.7 van het RvR (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden). Op basis van een door het bestuur goedgekeurd fairnessprotocol kan hiervan worden afgeweken. De finale-indeling is dan in dit protocol beschreven.
 2. De velden Ej 8+, LEj 8+, DEj 8+, Ej 4+, LEj 4+, DEj 4+ en LDEj 4* tellen mee voor het KNRB-eerstejaarsklassement. Voor bepalingen zie knrb.nl.
 3. B-finales worden alleen geroeid als daar in het tijdschema ruimte voor is, dit ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie. B-finales worden toegevoegd in een door het bestuur vastgestelde prioritering. Deze prioritering staat op knrb.nl.

Toelichting voor juniorenvelden

 1. Junioren-skiffvelden worden geroeid als heats. Elke heatwinnaar ontvangt een medaille. Voor de overige juniorenvelden is artikel 7 van toepassing.
 2. Heats worden ingedeeld op basis van loting of op basis van een door het bestuur vastgesteld systeem van ranking, tenzij de wedstrijdorganisatie anders bepaalt.
 3. Voor de 8+ worden bij velden van gezamenlijke minder dan 7 inschrijvingen (5 voor een 4-ploegenbaan en 9 voor een 8-ploegenbaan) de velden voor de 16-jarigen en de 18-jarigen samengevoegd tot één gecombineerde heat.
 4. Jongens kunnen boten delen met meisjes voor hetzelfde boottype. Bij NK-velden kan dit niet altijd worden gegarandeerd.

Aanvullende bepalingen NSRF Slotwedstrijden & NSK roeien

Extra uitgeschreven veldenHoofdnummers
47.H Talenten 8+51.HE 2+
48.D Talenten 8+52.LHE 2+
49.D Talenten 4*53.DE 2+
50.HG 2+ (Platvoet Bokaal)
51.HE 2+
52.LHE 2+
53.DE 2+

Algemeen

 • De wedstrijden worden gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden en de bepalingen standaardprogramma tweedaagse nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).
 • De wedstrijden worden gehouden op de Willem-Alexander Baan te Zevenhuizen. Gebruik wordt gemaakt van een rechte, geballiseerde acht-ploegenbaan over 2000 meter.
 • Boord-aan-boordwedstrijden over 2000 meter op een 8-ploegenbaan. Met uitzondering van de ongestuurde boordnummers (4- en 2-), deze varen op een 6-ploegenbaan.
 • De Nederlandse Studenten Roeifederatie en/of de K.S.R.V. Njord zijn onder geen beding aansprakelijk voor beschadigde of verloren voorwerpen van bezoekers, deelnemende verenigingen of deelnemers in welke vorm dan ook.
 • Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
 • Wedstrijdleiding: Marloes Faber en Robert Wisse (wedstrijdleiding@nsrf.nl)
 • Hoofd van de Jury: Kaj de Vries (hoofdjury@nsrf.nl)
 • Aanvangstijden (eerste start): 08:00 uur.
 • De atletenweging vindt plaats in de weegruimte bij de kleedkamers.
 • De botenweging vindt plaats in de botenloods.

Inschrijven en terugtrekken

 • Inschrijving: tot woensdag 26 juni 18.00 uur via het KNRB inschrijfprogramma.
 • Loting: donderdag 27 juni 19.00 uur bij de wedstrijdleiding.
 • Inschrijfgeld:
  • Skiff € 24,00;
  • Twee € 31,50;
  • Vier € 40,50;
  • Acht € 49,00;
  • Betalen vóór vrijdag 28 juni 18.00 uur op NL 74 RABO 0144 0588 55 t.n.v. NSRF inz. Slotwedstrijden o.v.v. ‘verenigingsnaam’.
 • Het is niet toegestaan voor een roeier om voor meer dan twee velden per dag in te schrijven.
 • Het dubbel starten van velden in het zelfde blok of aansluitende blokken is niet mogelijk. Mocht een ploeg dit toch doen is dat op eigen risico, hier wordt dus geen rekening mee gehouden. Ploegen kunnen zich niet beroepen op ingediende verzoeken betreffende het bovengenoemde.
 • Bij terugtrekking na de sluiting van de inschrijvingen blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Op terugtrekking na loting staat een boete, de hoogte van het verschuldigde boetebedrag wordt uitgevoerd conform RvR Art. 31. Wanneer men zich daarbij beroept op een acuut ziektegeval, dient een schriftelijke medische verklaring van een arts te worden overlegd om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van deze boete (uiterlijk binnen 2 weken na de laatste wedstrijddag).

Toelichting NSK-velden

 • Voor de NSK-nummers gelden aanvullende bepalingen. Deze zijn elders op de website gepubliceerd.

Toelichting Talenten-velden

 • Op de zaterdag van de NSRF Slotwedstrijden worden de nummers Heren Talenten 8+, Dames Talenten 8+ en Dames Talenten 4* uitgeschreven.
 • Het blik voor deze velden is niet klasserend.
 • De Talenten-velden staan alleen open voor bij de NSRF aangesloten verenigingen.
 • In de nummers mogen alleen roeiers starten die nooit in klasserende velden zijn gestart.
 • Iedere ploeg dient uit ten minste zes (8+), respectievelijk drie (4*) onervaren (in de zin van art. 14 lid 4 RvR) roeiers te bestaan (stuurman/-vrouw niet meegeteld).
 • Per vereniging kan slechts één ploeg voor ieder Talenten-veld worden ingeschreven.
 • De stuurman/-vrouw moet aantoonbaar eerder een boord-aan-boord wedstrijd over twee kilometer hebben gestuurd in een gladde boot. Aan deze voorwaarde moet het ingeschreven stuurlid voldoen bij sluiting van de inschrijving.
 • De stuurman/-vrouw hoeft niet gewogen te worden.