Fairnessprotocol 2023

Fairnessprotocol NSRF Argo Lustrum Slotwedstrijden 2023

Fairnessprotocol Willem-Alexander Baan

6 mei 2023, versie 1.2

Naast veiligheid vormt gelijkheid van kansen uitgangspunt voor elke roeiwedstrijd. Doordat roeien een buitensport is dit aspect niet altijd voor 100% te garanderen. De algemene regels voor eerlijkheid zijn te vinden in het Reglement voor Roeiwedstrijden. Dit protocol is een aanvulling daarop en bevat conform artikel 35.9 RvR de praktische uitwerking ervan.

Fairnesscommissie

Dit protocol beschrijft hoe op de Willem-Alexander Baan de eerlijkheid bevordert. Het hoofd van de jury en de wedstrijdleider laten zich daarbij ondersteunen door een fairnesscommissie met als doel om naar haar beste kunnen alle deelnemers op deze roeibaan te voorzien van een eerlijke wedstrijd.

De fairnesscommissie bestaande uit  (oud) roeiers, coaches en/of wedstrijd-organisatoren verzamelt waarnemingen langs de baan en beschikt over informatie omtrent weersverwachtingen, statistiek van de actuele uitslagen, een windmatrix waarin kennis is verwerkt omtrent de reactie van de roeibaan op de weersomstandigheden en mogelijke fairnessmaatregelen om daarop te reageren en software die adviseert omtrent de fairnessmaatregelen op basis van het feitelijke en verwachte weer. Zo wordt de eerlijkheid van de baan beoordeeld, de ontwikkeling er van voorspeld en via fairnessmaatregelen bijgestuurd.

Maatregelen

Hierna staan de maatregelen in de voorkeursvolgorde vermeld waartoe het hoofd van de jury vanuit het oogpunt van eerlijkheid, na overleg met de wedstrijdleider al dan niet op advies van de fairnesscommissie, desgewenst in combinatie met elkaar kan besluiten, waarna de wedstrijdleider eventuele nieuwe starttijden vaststelt.

Als de omstandigheden daarom vragen kan tot onderstaande maatregelen worden besloten al dan niet in combinatie met elkaar. Het hoofd van de jury neemt het besluit, na overleg met wedstrijdleider over de haalbaarheid in het tijdschema. De wedstrijdleider stelt eventuele nieuwe starttijden vast. Hierbij kunnen ook races komen te vervallen conform de gepubliceerde wedstrijdspecifieke prioriteringslijst.

De fairnessmaatregelen staan wat betreft eerlijkheid in de voorkeursvolgorde. De aard van de wedstrijd kan met zich meebrengen dat bepaalde maatregelen niet worden toegepast. 

Ongestuurde boordnummers kunnen worden verroeid over 6 of 8 banen. Andere velden worden verroeid over 8 banen. Dit verandert een aantal mogelijkheden die betrekking hebben op het schuiven van de gebruikte banen.

Bij voorwedstrijden of directe finale

 1. Terug van 8 naar 6 banen, hierbij wijzigen de promotiecodes. Of extra B-finales worden uitgeschreven ten opzichte van het originele schema bepaalt iedere wedstrijd zelf
 2. Gebruik van de meest eerlijke banen (bv. 1-6 of 3-8)
 3. Banen tot voordeelgebied verklaren
 4. Start op een eerder of later tijdstip (eventueel ten koste van andere velden; zie wedstrijdspecifieke gepubliceerde prioriteringslijst)
 5. Als time trial per veld, geroeid op 1 of 2 wedstrijdbanen
 6. Als time trial per race, geroeid op 1 of 2 wedstrijdbanen (promotiesysteem blijft gehandhaafd)
 7. Het veld niet door laten gaan, er zal dan geen uitslag zijn

Het gebruik van de 8-ploegenbaan heeft spannende en spectaculaire races tot gevolg, maar geeft ook minder ruimte om in te spelen op de gevolgen van harde wind. Indien als gevolg van fairnessmaatregelen na de voorwedstrijden gebruik wordt gemaakt van de optie om terug te gaan van 8 naar 6 banen, dan  zullen de promotieschema’s vanuit de laatst verroeide ronde zodanig worden aangepast dat enkele van de slechtst gekwalificeerde ploegen niet meer mee kunnen doen aan de volgende ronde. De gekwalificeerde ploegen kunnen dan roeien in de wedstrijdbanen die een zo eerlijk mogelijke race mogelijk maken. De optie om van 8 naar 6 banen te gaan heeft de voorkeur boven het varen in een waaiervorm, omdat op deze manier geen enkele ploeg op een voor- of nadeelbaan vaart.

Indien de voorwedstrijden over 6 banen zijn verroeid en de weersomstandigheden normaliseren waardoor de baan weer eerlijk is, dan is het mogelijk om de (kwart-, halve- of) finales over 8 banen te verroeien. Hierbij wijzigen de promotiecodes waardoor er meer ploegen naar de volgende ronde gaan.

Indien er sprake is van (verwachte) weersomstandigheden (windmatrix-gebied B/C) die op de grens zitten van al dan niet eerlijke omstandigheden, dan kan worden besloten kwart-, halve finales of finales preventief in waaiervorm in te delen met als doel zo lang mogelijk met 8 ploegen te blijven roeien. Hierbij wordt het mogelijke voordeel afgewogen tegen het belang van de 7e en 8e ploeg om de betreffende finale te kunnen starten. Indien gebruik wordt gemaakt van deze fairnessmaatregel is het van belang om het preventieve karakter van de waaier in de communicatie te benadrukken. Indien de omstandigheden daadwerkelijk oneerlijk worden tijdens het verroeien van de betreffende finales, dan is het noodzakelijk alsnog andere fairnessmaatregelen te treffen om de kansen van de deelnemende finalisten zo veel mogelijk gelijk te laten zijn.

Bij kwart-, halve finales of finales na voorronde

8 banen in gebruik

 1. Baanindeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was); (de snelste nummers 1 op tijd op de snelste banen; idem nummers 2 en 3; zie waaiervorm)
 2. Baanindeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was); (de snelste nummers 1 op tijd op de snelste banen; idem nummers 2 en 3; zie waaiervorm)

6 banen in gebruik plus overige maatregelen

 1. Terug van 8 naar 6 banen; hierbij wijzigen de promotiecodes. Of extra B-finales worden uitgeschreven ten opzichte van het originele schema bepaalt iedere wedstrijd zelf.
 2. Gebruik van de meest eerlijke banen (bv. 1-6 of 3-8)
 3. Banen tot voordeelgebied verklaren
 4. Start op een eerder of later tijdstip (eventueel ten koste van andere velden; zie wedstrijdspecifieke gepubliceerde prioriteringslijst)
 5. Baanindeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was); (de snelste nummers 1 op tijd op de snelste banen; idem nummers 2 en 3; zie waaiervorm)
 6. Baanindeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was); (snelste ploegen loten voor snelste banen; zie waaiervorm)
 7. Time trial per race (of per A, B etc. finale), geroeid op 1 wedstrijdbaan
 8. Als time trial per veld, geroeid op 1 wedstrijdbaan
 9. Ronde gaat niet door:
 1. Bij een finale: indien mogelijk wordt de uitslag vastgesteld op basis van de laatst verroeide ronde;
 2. Bij een kwart of halve finale: de volgende ronde wordt ingedeeld op basis van de uitslag van de laatst verroeide ronde (plaats en/of geroeide tijd).

Pijl- en waaiervorm

Het plaatsen van ploegen in de volgende ronde gebeurt standaard in een pijlvorm zoals beschreven in artikel 35.7 RvR. Een van de fairnessmaatregelen is het plaatsen van ploegen in een waaiervorm. Bij deze methode worden eerst de winnaars uit de vorige ronde geplaatst. De waaiervorm kent twee varianten.

De voorkeursvariant plaatst de winnaars uit de vorige ronde in de snelste banen waarbij de snelste winnaar op de beste baan en de langzamere winnaar op de daarnaast gelegen minder voordelige baan wordt geplaatst enzovoorts. Daarna worden de nummers twee op dezelfde wijze op basis van hun geroeide tijden geplaatst.

Als de voorgaande ronde is verroeid onder eerlijke maar per race zeer wisselende omstandigheden, bijvoorbeeld bij erg vlagerige wind, dan is het niet eerlijk om de tijden te gebruiken om de lotingsvolgorde te bepalen. In dat geval worden eerst de winnaars geplaatst op basis van loting en dan op dezelfde wijze de nummers twee en verder.

Voordeelgebied en handelen kamprechter bij varen in voordeelgebied

Indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat het varen in bepaalde banen enig voordeel dreigt te gaan opleveren of oplevert, dan kunnen de banen die dit betreft tot voordeelgebied worden uitgeroepen. Dat betekent dat door met de boot of met de bladen in deze baan te varen de gelijke omstandigheden van de race in gevaar zijn of komen. Daarom mogen ploegen niet meer in dat gebied roeien.

Indien een ploeg dit voordeelgebied dreigt in te varen of in dat gebied vaart dan geeft de kamprechter op grond van artikel 66.2 RvR de ploeg een bevel ofwel de koers te wijzigen ofwel dat gebied te verlaten. Indien een ploeg door in een voordeelgebied te varen daadwerkelijk voordeel heeft genoten, dan moet de kamprechter volgens 75.2 RvR er voor zorgen dat de kansen van de benadeelde ploeg(en) word(t)(en) hersteld. Een ploeg is pas benadeeld indien zonder dat voordeel de finishvolgorde naar het oordeel van de kamprechter anders zou zijn geweest.

Direct finale of roeien voor baanindeling finale

Indien vanwege het aantal inschrijvingen geen voorwedstrijden verroeid hoeven te worden, kan de organisatie vanwege organisatorische- en/of fairnessomstandigheden al dan niet al bij voorbaat besluiten dat een time trial of voorwedstrijden noodzakelijk zijn om de baanindeling voor de finale te kunnen bepalen. Op basis van de gehanteerde promotiecode kan dit tot gevolg hebben dat ploegen zich niet kwalificeren voor de finale. Hierbij is het streven er op gericht om te voorkomen dat een indelingsrace boord-aan-boord resulteert in een identieke boord-aan-boord finale. In het geval van een time trail is deze verplicht voor alle ingeschreven ploegen.

Ex aequo

Tijden van een timetrial worden gemeten op 0,01 seconde nauwkeurig. De ex aequo norm is 0,20 seconden. De consequentie van ex-aequo is:

 • Bij iedere ronde, op de grens van met de volgende ronde en niet door

De snelste ploeg (gemeten in 0,01 sec) gaat door naar de volgende ronde. Indien geen verschil op 0,01 sec dan wordt er geloot.

 • Overige races (finales, heats)

Beide ploegen krijgen dezelfde plaats; in geval van een eerste plaats betekent dit dat twee ploegen een blik krijgen. De opvolgende plaats wordt overgeslagen.

Communicatie

Er zijn enkele vaste communicatiemomenten vastgesteld waarbij op de website zal worden ge├»nformeerd over de verwachte weersomstandigheden gedurende het weekend. Deze vaste communicatiemomenten worden tijdig op de website bekend gemaakt. Wanneer aanleiding is aan te nemen dat er bijzondere omstandigheden zullen ontstaan waarvoor maatregelen, relevant voor de roeiers, moeten worden genomen zullen extra momenten worden aangekondigd. 

De basisinformatie die gedeeld zal worden:

Groen:Er zijn geen bijzonderheden. Er wordt een algemeen plaatje van de weersvoorspelling geschetst.
Geel:Er kunnen mogelijk bijzonderheden ontstaan. De situatie wordt intensief gemonitord. Er kunnen maatregelen volgen.
Oranje:Er zijn bijzonderheden die direct van invloed zijn op het tijdschema en/of voortgang van de wedstrijd, kijk op de website voor meer informatie.
Rood:Alles is afgelast (per dagdeel).

Aanvullende communicatie bij veranderingen als gevolg van fairness of veiligheid vindt plaats via de website van de NSRF Argo Lustrum Slotwedstrijden, de TimeTeam Livetracker, schermen langs de baan en via de omroep.